Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Just Breathe Commv

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2024

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Just Breathe Commv (hierna “wij”, “ons” of “onze”), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Korenbloemstraat 11 / 3, 2440 Geel, België, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder ondernemingsnummer BE0637.775.394, en de gebruiker (“u” of “uw”) van onze website www.justbreathe.be (“Website”) en alle gerelateerde diensten.

2. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Website en/of onze diensten, verklaart u deze Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Website of diensten.

3. Gebruik van de Diensten

U stemt ermee in om onze Website en diensten uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord om geen inbreuk te maken op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en eigendomsrechten.

4. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audioclips, software en andere materialen, zijn eigendom van Just Breathe Commv of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en merkrechten. Het is niet toegestaan om enige inhoud van onze Website te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, publiceren, overdragen, verkopen of afgeleide werken ervan te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just Breathe Commv.

5. Links naar andere websites

Just Breathe Commv wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf onze website. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat andere websites mogelijk verschillende privacypraktijken hanteren. Het plaatsen van een link naar een website impliceert niet dat wij de inhoud van die website expliciet goedkeuren, noch kunnen wij de voortdurende nauwkeurigheid ervan garanderen.

6. Bestellingen / Inschrijvingen

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Just Breathe Commv (hierna “wij” of “ons”) zich schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord heeft verklaard met afwijkende regelingen. Algemene voorwaarden van derden zijn voor ons niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Door het ondertekenen van een inschrijfformulier gaat u definitief en onherroepelijk akkoord met de overeenkomst met Just Breathe Commv. Deze overeenkomst resulteert tevens in onmiddellijke facturering. Voor webgebaseerde producten, events, workshops of andere vergelijkbare evenementen (hierna event of events) zal de toegangslink of ticket beschikbaar worden gesteld na volledige betaling van de factuur.

De prijzen vermeld op het inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na de ondertekeningsdatum. Nadien behoudt Just Breathe Commv zich het recht voor om de prijzen te wijzigen om redenen zoals algemene prijsindexatie, prijsstijgingen bij externe partners of leveranciers.

Annulering van een inschrijving is te allen tijde mogelijk. Bij annulering wordt de overeenkomst als eenzijdig verbroken beschouwd. In geval van annulering zijn de volgende annuleringsvergoedingen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

  • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen bij annulering meer dan 4 weken voor de datum van het event of voor webgebaseerde producten zodra de inschrijving is ondertekend;
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van het event;
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen bij annulering van webgebaseerde producten of event na ontvangst van de toegangslink of ticket.

Onverminderd de annuleringsvergoedingen behoudt Just Breathe Commv alle reeds ontvangen voorschotten in geval van annulering. Eventuele ontvangen materialen dienen op verzoek van Just Breathe Commv in perfecte staat terug te worden bezorgd binnen 14 dagen na annulering. Bij nalatigheid hierin is een vergoeding van 195 EUR verschuldigd.

Just Breathe Commv verbindt zich ertoe om de overeengekomen leveringstermijnen na te leven. Indien Just Breathe Commv echter wordt geconfronteerd met overmacht, stakingen, pandemieën, lockdowns, onbruikbaarheid van locaties of andere onvoorziene omstandigheden, kan zij worden vrijgesteld van het nakomen van deze leveringstermijnen zonder aansprakelijkheid jegens de inschrijver.

De inschrijver heeft in geval van overmacht, duidelijk aangetoond door de deelnemer, het recht om deelname aan een event eenmalig te verplaatsen naar een andere datum, mits hetzelfde event nog beschikbaar is. Een administratieve vergoeding van 50 EUR per event wordt in rekening gebracht. Andere door Just Breathe Commv gemaakte en te bewijzen kosten die niet kunnen worden gerecupereerd vanwege de verplaatsing van het event, worden aan de inschrijver in rekening gebracht.

Klachten moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend per aangetekend schrijven, anders vervalt het recht op klagen.

Alle facturen van Just Breathe Commv zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt automatisch een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag toegepast, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 350 EUR. Dit alles onverminderd het recht van Just Breathe Commv om hogere schade te bewijzen en andere bijkomende kosten te vorderen.

Door het inschrijfformulier te bevestigen, verklaart de inschrijver akkoord te gaan met het feit dat beelden (foto’s en video’s) kunnen worden gemaakt tijdens events, die door Just Breathe Commv kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en verspreid via haar website en verschillende sociale media kanalen. In geval van geïndividualiseerde beelden heeft de inschrijver altijd het recht om deze te raadplegen en zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden.

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

7. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op onze Website, maar wij bieden geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om onze Website of diensten te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie van de herziene versie op onze Website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, exclusieve jurisdictie hebben, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

10. Contact opnemen

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld op onze Website.