Privacy Policy

Privacybeleid van Just Breathe Commv

Geüpdate op 10 februari 2024

1. Inleiding

Dit privacybeleid wordt opgesteld en gepresenteerd namens Just Breathe Commv (hierna aangeduid als “de Vennootschap”), een rechtspersoon onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Korenbloemstraat 11 / 3, 2440 Geel, België, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder ondernemingsnummer BE0637.775.394, hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”. Dit beleid bevat essentiële informatie met betrekking tot het verzamelen, verwerken, openbaar maken en beschermen van persoonsgegevens van gebruikers van onze website www.justbreathe.be (hierna aangeduid als “de Website”) en alle gerelateerde diensten die door ons worden aangeboden.

2. Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

3. Verzamelde informatie

3.1 Persoonsgegevens:
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Identificatiegegevens: zoals naam, adres, e-mailadres.
  • Financiële gegevens: zoals facturatiegegevens.
  • Profielgegevens: zoals bedrijfs- en persoonlijke gegevens met betrekking tot deelname aan workshops, trainingen en andere evenementen.

3.2 Verwerkingsmethoden:
Wij verwerken persoonsgegevens op geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde wijze, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Elektronische verwerkingssystemen.
  • Manuele verwerking door bevoegd personeel.
  • Uitwisseling met derden voor zover nodig voor de uitvoering van onze diensten.

3.3 Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking:
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  • Het beheren van onze relatie met u.
  • Het verbeteren van onze diensten en de gebruikerservaring op onze Website.
  • Het afhandelen van transacties en bestellingen.
  • Het verstrekken van informatie en promotiemateriaal met betrekking tot onze diensten.

4. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens enkel zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Gegevensdeling en openbaarmaking

Wij delen persoonsgegevens enkel met derden voor zover nodig voor de uitvoering van onze diensten en/of wanneer wettelijk vereist of toegestaan.

6. Cookies en Google Analytics

Onze Website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, alsook voor analyse- en marketingdoeleinden. Meer informatie hieromtrent kan worden gevonden in ons Cookiebeleid.

7. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Vennootschap heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die verantwoordelijk is voor toezicht op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van dit beleid.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd of bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze praktijken inzake gegevensbescherming te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie van de herziene versie op onze Website.

9. Contact opnemen

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van dit beleid.

Dit privacybeleid is opgesteld met inachtneming van de wettelijke vereisten en in overeenstemming met de beginselen van transparantie, rechtmatigheid en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens.